MR

Medezeggenschapsraad

Wet Medezeggenschap Onderwijs

De MR is een zelfstandig orgaan dat op basis van de Wet Medezeggenschap Onderwijs (WMO) een overlegpartner is van de directie. Via deze wet wordt de inspraak van ouders op het schoolbeleid formeel geregeld. De MR bestaat uit 5 ouders (de oudergeleding) en 5 leerkrachten (de personeelsgeleding). De directie is geen lid van de MR; de directie is een overlegpartner.

De MR-leden van de Klipper bestaan uit ouders en collega's van zowel locatie Klipper Dubloen als Klipper de Bres. Beide locaties hebben samen een MR.
 
De MR-vergaderingen bieden ruimte aan ouders, leerkrachten en directieleden om informatie, ervaringen en argumenten uit te wisselen. Er worden afspraken gemaakt over ontwikkelingen op het gebied van verschillende beleidsterreinen zoals onderwijs en financieel beleid. De MR heeft afhankelijk van het onderwerp informatie-, advies- of instemmingsrecht. Deze zaken zijn formeel vastgelegd in de WMO. Tevens kunnen MR-leden het initiatief nemen om een onderwerp in te brengen.
 

Moet een lid van de MR veel van onderwijs weten?

Veel ouders denken dat ze onderwijsinhoudelijke kennis moeten hebben om actief te kunnen zijn in de MR. Het leuke aan medezeggenschap in het basisonderwijs is juist dat die kennis wordt ingebracht door de leerkrachten en de directie. Verder is het onderwijs nu juist een terrein waar eenieder over kan meepraten, al is het alleen maar omdat u ooit zelf onderwijs heeft gevolgd en dus een soort ervaringsdeskundige bent. Natuurlijk is het meegenomen als u enige kennis heeft van onderwijs, personeelsbeleid, financiën, huisvesting, Arbo of ICT, maar dat is niet noodzakelijk. Zaken als betrokkenheid, een gezonde nieuwsgierigheid, creativiteit, in staat zijn verschillende belangen af te wegen en plezier hebben in samenwerken, zijn minstens zo belangrijk.
 

Wat kan de MR nog meer voor ouders betekenen?

Over algemene zaken binnen de school die ouders in het bijzonder treffen is het altijd mogelijk contact te hebben met een lid van de MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de betreffende ouder(s). Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind. Uiteraard blijven de MR leden wel graag op de hoogte van wat er onder de ouders leeft.
 

Openbaarheid MR-vergaderingen en notulen

De vergaderingen van de MR zijn openbaar en u kunt deze als toehoorder bijwonen. De data van de vergaderingen vindt u in de kalender van het Scheepsjournaal.
De notulen worden op de website geplaatst zodra ze door de vergadering zijn vastgesteld. 

Hier leest u de laatste notulen:

Notulen MR 16-04-2024
Notulen MR 28-02-2024
Notulen MR 30-11-2023
Notulen MR 04-10-2023
Notulen MR 29-06-2023
Notulen MR 19-01-2023
Notulen MR 29-09-2022
 

GMR-vergaderingen

Naast een MR (schoolniveau) is er een GMR. Dit is een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad gevormd door afgevaardigden van alle scholen die zijn aangesloten bij de stichting Talent. De GMR heeft informatie-, instemmings-, en adviesrecht over bovenschoolse activiteiten. De Klipper wordt in de GMR vertegenwoordigd door één leerkracht en één ouder (die in de MR zitten).

IKC De Klipper

Klipper de Bres en Klipper Dubloen...samen de Klipper maar toch ieder een eigen gezicht!