Onderwijsconcept

Onderwijsconcept

Openbaar onderwijs

IKC De Klipper is een school voor openbaar onderwijs. Een school dus met ruimte en respect voor alle levensbeschouwingen. De openbare school is een ontmoetingsplaats voor kinderen uit verschillende milieus en culturen. Begrip voor elkaar, verdraagzaamheid en respect vormen centrale kenmerken van De Klipper. Een goede samenwerking tussen ouders en school vinden wij zeer belangrijk.
 

GIP-model

Kinderen ontwikkelen zich in hun eigen tempo. De een is snel, de ander langzaam, de derde wil graag uitleg op verschillende manieren en de vierde heeft aan een half woord genoeg. Als school streven wij naar bevordering van zelfstandig denken en werken. Uiteindelijk worden ook die kwaliteiten straks in het voortgezet onderwijs van uw kind verwacht. Het verschil in ontwikkelingstempo en ondersteuningsbehoefte vraagt om een aanpak die individueel maatwerk mogelijk maakt. Om de leerkracht hierbij met een effectief instrument te ondersteunen, maar De Klipper gebruik van het ‘GIP-model’.

Zelfstandig werken
Het GIP-model richt zich in eerste instantie op een goede organisatie in de groep, waardoor de leerlingen zelfstandig kunnen werken. De leerkracht krijgt daardoor de mogelijkheid om instructie en begeleiding op maat te geven. Zelfstandig kunnen werken is een doel op zich maar ook een voorwaarde voor het kunnen geven van instructie aan individuele leerlingen of aan een groepje leerlingen. Door het werken met heldere afspraken werken kinderen in principe regelmatig zelf of binnen hun groepje aan opdrachten en biedt de leerkracht ‘uitgestelde aandacht’.

Kleuterperiode

De kleuterperiode is een zeer belangrijke ontwikkelingsfase. De kinderen ontwikkelen op een speelse maar ook gerichte wijze hun motorische, sociaal-emotionele en intellectuele capaciteiten. De dag van de kleuters wordt opgebouwd rond de volgende kernactiviteiten: spelactiviteiten, constructieve en beeldende activiteiten, onderzoeksactiviteiten, lees-schrijfactiviteiten, reken-wiskunde activiteiten, gespreksactiviteiten en andere kringactiviteiten. De kernactiviteiten krijgen vorm binnen een thematisch onderwijsaanbod. Het lokaal van de kleutergroepen is ingericht met diverse hoeken, waarin bovengenoemde kernactiviteiten kunnen plaatsvinden. Voor de motorische ontwikkeling en spelontwikkeling hebben wij op alle locaties de beschikking over een speellokaal en buitenspeelmogelijkheden.

Groep 3 t/m 8

Na de kleuterperiode krijgt het onderwijs een ander accent. Vanaf groep 3 wordt er namelijk steeds meer met methodische materialen gewerkt aan de verdere vorming van de basisvaardigheden lezen, rekenen, taal en schrijven. In al ons methodemateriaal wordt rekening gehouden met verschillen tussen leerlingen en is er een opbouw van basisstof, verrijkingsstof en herhalingsstof.

IKC De Klipper

Klipper de Bres en Klipper Dubloen...samen de Klipper maar toch ieder een eigen gezicht!