Missie en visie

Goede betrokkenheid - Heldere structuren - Veilige sfeer - Eigenaarschap - Kwaliteit

Missie en visie

Goede betrokkenheid - Heldere structuren - Veilige sfeer - Eigenaarschap - Kwaliteit

Missie & Visie

In het kindcentrum kijken we naar wat het kind kan en werken we samen aan de ontwikkeling daarvan. Onze missie is dat we het beste uit de kinderen halen.  
We bieden leerlingen goed onderwijs in een vertrouwde en gestructureerde omgeving waarin de leerling zich voorbereidt op zijn toekomst in de samenleving. De kinderopvang is zodanig georganiseerd dat leren en ontspannen in balans zijn. Thema's waaraan we werken in opvang en onderwijs worden gezamenlijk ontwikkeld en in de (buitenschoolse) activiteiten kunnen de kinderen zich verdiepen in wat ze op school geleerd hebben.  
We leren de leerling doelgericht talenten ontwikkelen en verantwoordelijkheid te dragen voor het leerproces. Zo dragen we leerlingen over naar het voorgezet onderwijs die weten wat hun leerdoel is, weten wat ze moeten doen om dat leerdoel te behalen en waar nodig de juiste ondersteuning van  materiaal of leraren weten te organiseren.  

Wij zijn een initiatiefrijke school die maximale onderwijskansen biedt en zich richt op de ontwikkeling van talenten en ondernemend gedrag van kinderen. De Klipper biedt een uitdagende en interactieve  leeromgeving, waarbinnen kinderen uitgedaagd worden actief na te denken en initiatief te nemen. ‘Talent voor Taal’ neemt een belangrijke plaats in binnen ons onderwijs. Kinderen die zich  communicatief sterk ontwikkelen hebben betere kansen om al hun mogelijkheden te benutten in de  maatschappij waarvan zij deel uitmaken.  
Onze ambitie is om op taal, lezen en rekenen opbrengsten te realiseren die boven het landelijk gemiddelde liggen.  

Op IKC de Klipper vinden we het volgende belangrijk:
  • We zijn een Vreedzame school (www.vreedzame.school)  
  • De leerkrachten geven interactieve gedifferentieerde instructie en bieden de leerlingen extra  aandacht en ondersteuning passend bij hun onderwijsbehoeften.
  • We gebruiken moderne onderwijsmethoden en multimediatoepassingen. Kinderen en  leerkrachten werken op Chromebooks en in iedere groep hangt een digitaal schoolbord
  • Leerlingen leren zelfstandig te werken en ontwikkelen een actieve leerhouding. Zij leren steeds  meer regie te nemen over hun eigen ontwikkeling.
  • Leerkrachten hebben hoge verwachtingen van leerlingen.
  • De school en de opvang bieden ruimte voor brede talentontwikkeling. 
Bij ons zijn alle kinderen welkom en is iedereen gelijk, maar niemand hetzelfde. Klipper de Bres is een samenleving in het klein en bij uitstek de omgeving om kennis, sociale vaardigheden en normen en waarden aan te leren. Het is onze ambitie om ieder kind goed openbaar onderwijs dicht bij  huis te bieden. Dat doen we bovendien vanuit betrokkenheid bij wat er speelt in de wijken waarin onze locaties staan. Goed onderwijs staat of valt bij betrokkenheid van leraren en andere medewerkers van de Klipper. Niet alleen omdat zij onderwijs geven, maar ook omdat zij het beste weten wat goed  onderwijs inhoudt.  
Stichting Talent waartoe De Klipper behoort heeft de zorg voor deze professionals hoog in het vaandel staan: zij vormen immers de kern van ons onderwijskwaliteit.
IKC Klipper de Bres is een kindcentrum voor kinderen van 0 tot 13 jaar, waar kinderen komen om te leren, spelen en te ontwikkelen. Binnen kindcentrum is er een vergaande samenwerking tussen opvang en onderwijs. Er wordt zoveel mogelijk gewerkt met één pedagogische visie, overkoepelende thema's en feesten, één managementteam en hybride medewerkers die zowel in het onderwijs als de opvang werken. 

 

IKC De Klipper

Klipper de Bres en Klipper Dubloen...samen de Klipper maar toch ieder een eigen gezicht!