Missie en visie

Structuur - eruit halen wat erin zit - veiligheid - eigenaarschap - de basis op orde

Missie en visie

Structuur - eruit halen wat erin zit - veiligheid - eigenaarschap - de basis op orde

Missie

De Klipper staat voor een leer- en opvoedingsklimaat dat zich kenmerkt door aandacht, respect en omgaan met verschillen. Wij zijn een initiatiefrijke school die maximale onderwijskansen biedt en zich richt op de ontwikkeling van talenten en ondernemend gedrag van kinderen. Dit alles wordt gerealiseerd binnen een uitdagende leeromgeving. Bij ons staat ‘Talent voor Taal’ centraal. Op onze school vinden we namelijk dat kinderen die zich communicatief sterk (mondeling en schriftelijk) ontwikkelen, betere kansen hebben en volwaardig kunnen functioneren in de toekomstige maatschappij waarvan zij deel uitmaken. Het lerarenteam van de Klipper vindt het lesgeven met een kwalitatief hoogwaardig leerstofaanbod van taal (lezen en schrijven, spreken en luisteren) een absolute voorwaarde voor de ontwikkeling van elk kind.

Onze ambitie hierbij is om op alle onderdelen (technisch lezen, spelling, begrijpend lezen, woordenschat) opbrengsten te realiseren die boven het landelijk gemiddelde liggen. Naast het communicatieve karakter van taal wil de Klipper insteken op het functionele taalonderwijs, waarin taal betekenisvol, sociaal en strategisch moet zijn (interactief taalonderwijs).Voorwaarden om bovengenoemde doelen te bereiken zijn de spiegeling aan de referentieniveaus die van overheidswege op het gebied van taalonderwijs zijn vastgesteld en de vakspecifieke competenties van de leraren. In onze school zijn ten behoeve van de kwaliteitsbewaking van het taalbeleid een taalcoördinator en een tweetal leescoördinatoren aangesteld. In samenspraak met het managementteam vormen zij het Kernteam Taal. Overigens is ook voor het vak Rekenen & Wiskunde een rekencoördinator binnen de Klipper actief.

Op OBS de Klipper vinden we het volgende belangrijk:
  • Aandacht, vertrouwen en veiligheid om kinderen tot een optimale ontwikkeling te laten komen.
  • Een zo hoog mogelijk niveau op het gebied van taal, lezen en rekenen.
  • Aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling door een actief anti-pestprotocol en een aantal duidelijke schoolafspraken.
  • Eigentijdse onderwijsmethoden en multimediatoepassingen zoals computers, chromebooks (lesgeven op het eigen niveau van de leerling) en in iedere groep een digitaal schoolbord.
  • Leerlingen leren zelfstandig te werken. De leerkracht heeft daardoor meer tijd om op meerdere niveaus instructie te geven en de leerlingen extra aandacht/zorg te bieden. 

Visie

De Klipper is een school met een sterk, duidelijk en voor leerlingen en leerkrachten consequent pedagogisch klimaat. Wij staan voor onderwijs dat qua niveau t.a.v. Taal, Rekenen en Lezen boven het landelijk gemiddelde scoort. De niveaus t.a.v. de te beheersen leerstof zijn voor elke jaargroep helder en worden door de leerkrachten als prioriteit gesteld. De Klipper gaat uit van groei, op persoonlijk en cognitief niveau, waarin aandacht is voor verschillen tussen leerlingen. Hierbij gebruiken de leerkrachten voor alle leerlingen dezelfde leertaal. Leerlingen worden gestimuleerd om eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. We willen de leerlingen 'leren om te leren'. Door de duidelijkheid en structuur in onze school bieden we ze daarvoor een veilige plek.

OBS De Klipper

De school met talent voor taal