Leerlingzorg

Ieder kind verdient de aandacht en zorg waaraan het behoefte heeft. Dat is ons uitgangspunt als het gaat om leerlingenzorg.

Leerlingzorg

Ieder kind verdient de aandacht en zorg waaraan het behoefte heeft. Dat is ons uitgangspunt als het gaat om leerlingenzorg.

Vanaf de eerste dag dat uw kind onze school bezoekt, wordt zijn/haar ontwikkeling zo nauwkeurig mogelijk gevolgd. Dit gebeurt door observatie, het nakijken en beoordelen van het dagelijkse werk, het afnemen van toetsen en het verzamelen van aantekeningen over de resultaten.

Kwaliteitscoördinator

Op onze school hebben we een kwaliteitscoördinator. De taak van de kwaliteitscoördinator bestaat uit drie rollen. Namelijk die van leercoördinator, trendanalist en zorgregisseur. Hij heeft als taak het borgen van kwaliteit en het signaleren wanneer het niet goed gaat. Hij houdt de opbrengsten op schoolniveau in de gaten en bepaalt samen met de leerteams de ambitie. Hij realiseert passend onderwijs door middel van professionalisering en ontwikkeling van de leraren. Samen met de leerkracht geeft hij de zorg voor de leerling vorm.

Groepsbespreking en Ondersteuningsteam

De leerkrachten hebben twee/drie keer per jaar een groepsbespreking met de kwaliteitscoördinator. In dat gesprek komen alle leerlingen aan de orde, maar wordt vooral ook gekeken naar de kinderen die extra begeleiding behoeven, dan wel juist meer leerstof aankunnen.

Indien de leerkrachten, een leerling breder besproken willen hebben kan de leerling worden ingebracht in een leerlingbespreking. Wanneer dit de leerling en/of  leerkracht niet verder helpt, kan de leerling worden aangemeld voor een bespreking in het Ondersteuningsteam. Het Ondersteuningsteam bestaat uit een psychologe/orthopedagoge, de directeur, de kwaliteitscoördinator en de leerkracht(en) van de leerling. Hierbij worden ook altijd de ouders uitgenodigd en eventueel de instanties die met de ouders/leerling samenwerken.

Indien de Klipper niet meer aan de onderwijsbehoefte van het kind kan voldoen, zal de school, in overleg met de ouders en de consulent uit het samenwerkingsverband  van de Westfriese Knoop, voor een passende onderwijsplek zorgen.

Toetsing

Twee keer per jaar worden er Cito toetsen afgenomen in de groepen 3 t/m 8. Deze landelijke toetsen meten wat de kinderen hebben geleerd. De scores worden op de rapporten vermeld. Daarnaast wordt er in de groepen 5 en 8 , een keer per jaar de NSCCT afgenomen. Met alle gegevens en de indruk van de leerkracht wordt eind groep 7 het voorlopige voortgezet onderwijs  advies gegeven en uiteindelijk in februari groep 8 het  definitieve schooladvies gegeven voor het voortgezet onderwijs.

T.a.v gedrag werken we in samenwerking met SKH en Berend Botje aan de Vreedzame School. Deze methode hanteert de SKH en Berend Botje en de school in groep 1 t/m 8.

Twee keer per jaar vullen we op gedrag de Leerkracht Scol in voor de groepen 3 t/m 8. De leerlingen uit groep 6 t/m 8 vullen twee keer per jaar de Leerling Scol in. Deze gegevens geven de sociaal-emotionele ontwikkeling weer en de sociale veiligheid van de leerling op school.

In de groepen  1 en 2 gebruiken  we KIJK, een observatiesysteem om de sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van de kleuter te volgen. 

IKC De Klipper

De Bres en Dubloen samen de Klipper maar toch apart